Flash - Selamat Datang

Monday, 5 December 2011

Unsur-unsur linguistik

1.         Unsur-unsur linguistik bahasa ibunda dalam penulisan
            Aspek leksikal merupakan aspek bahasa Melayu yang paling banyak menerima pengaruh bahasa ibunda murid-murid India. Pengaruh tersebut terdapat 145 patah perkataan bersamaan 74.36%. Pengaruh tersebut merangkumi proses penggantian, penambahan dan penghilangan fonem-fonem bahasa Melayu. Proses penggantian fonem vokal bahasa Melayu paling kerap berlaku dalam karangan bahasa Melayu murid-murid India. Contohnya:
a.           Penggantian /e/ kepada /a/

 
 cerita
menjadi
carita
 
kepada
menjadi
kapada
b.          Penggantian /a/ kepada /o/
 
sangat
menjadi
songat
 
nama
menjadi
namo
c.          Penggantian /e/ kepada /i/
 
terima
menjadi
tirima
 
rehat
menjadi
rihat
d.         Penggantian /u/ kepada /o/

puku
menjadi
pukol

untuk
menjadi
untok
e.         Penggantian /i/ kepada /e/

habis
menjadi
habes

 pilihan
menjadi
pilehan


Terdapat tujuh proses penggantian fonem konsonan, iaitu:
a.
Penggantian konsonan /b/ kepada /p/
 
bandar
menjadi
pandar
b.
Penggantian konsonan /p/ kepada /b/
 
pecah              
menjadi
bicah
c.
Penggantian konsonan /f/ kepada konsonan asli /p/
 
faedah
menjadi
paedah
d.
Penggantian /g/ kepada /k/
 
bagus  
menjadi
bakus
e.
Penggantian /k/ kepada /h/
 
awak
menjadi
awah
f.
Penggantian /w/ kepada /v/
 
kawan
menjadi
kavan
g.
Penggantian konsonan /n/ kepada konsonan /m/
 
tanpa
menjadi
tampa            Proses penambahan fonem juga berlaku.
a.
Penambahan vokal depan rendah /a/
 
harga
menjadi
haraga
b.
Penambahan konsonan /h/
 
meja
menjadi
mejah
 
jumpa
menjadi
jumpah
c.
Penambahan konsonan /w/
 
semua
menjadi
semuwa


      Proses penghilangan juga berlaku
a.
Penghilangan vokal tengah agak tinggi /e/
 
terima
menjadi
trima
b.
Penghilangan vokal /a/
 
soalan
menjadi
solan
c.
Penghilangan konsonan /h/
 
sekolah
menjadi
skola
d.
Penghilangan konsonan /k/
 
tak mahu
menjadi
tamau
e.
Penghilangan   konsonan /g/
 
menggunakan
menjadi
mengunakan
f.
Penghilangan konsonan /r/
 
besar
menjadi
besa


            Proses Pemindahan Bahasa Ibunda
            Dua perkataan bahasa Tamil digunakan dalam penulisan karangan bahasa Melayu. Perkataan-perkataan itu adalah:
        /kaasi/                  kasi                  wang
        /maata/                 mata                polis
Sewaktu murid-murid India berinteraksi sesama mereka terdapat fenomena percampuran kod bahasa Melayu-Tamil. Fenomena tersebut berlaku di peringkat penghasilan  ayat. Ayat penyata paling banyak menghasilkan percampuran kod Melayu-Tamil.Contoh:
1.    Saya sura ada tulis.
     (Saya ada menulis surat)
2.    Itu vakkul suda peno.
     (Bakul itu sudah penuh)
3.    Dia kooli kerja ada buat
     Dia  membuat kerja buruh (kuli)

Para pelajar perlu terlebih dahulu mengetahui jenis-jenis kesalahan yang berlaku di sesebuah wacana: hal Ini boleh diringkaskan seperti berikut:
Jenis kesalahan
Contoh kesalahan
Pembetulan
1. keselarasan vokal
akibat pengaruh dialek
kata tiga suku kata tertutup
akibat kekecualian bagi kata pinjam serantau
sibar, hibuh, sebok, sinarai
kelumpok, celotih, kelungsung
calun, pelancung, awit, bunglun
sebar, heboh, sibuk, senarai
kelompok, celoteh, kelongsong
calon, pelancong, awet, bunglon
2. Ejaan kata pinjaman:
akibat pengaruh ejaan bahasa sumber bagi kata yang sudah mantap
kekeliruan antara bunyi sebutan dengan sistem visual ejaan
ejaan kata khusus yang mengunakan nombor
plan, gran, klas
teknoloji, otomotik, karban, oksijen,
abad ke20
tahun 60an
pelan, geran, kelas
teknologi, automatik, karbon, oksigen
abad ke-20
tahun 60-an
3. Ejaan kata terbitan:
awalan meN-, peN-, beR-
akhiran -kan, -i
mengaru, mensenaraikan
menggaru, menyenaraikan
4. Ejaan Kata Majmuk
kata majmuk yang dieja sebagai stau perkataan
kata majmuk yang dieja sebagai dua perkataan
kata majmuk yang mendapat apitan
jawatan kuasa, antara bangsa, bagai mana
ambilalih, ibubapa, kuatkuasa
menguat kuasakan, menganak tirikan, menemu dugai
jawatankuasa, antarabangsa, bagaimana
ambil alih, ibu bapa, kuat kuasa
menguatkuasakan, menganaktirikan, menemuduga

salah
Betul
Cili sos
Mini perpustakaan
Zaleha Restoran
Jaya Klinik
Sos cili
Perpustakaan mini
Restoran Zaleha
Klinik Jaya
Kata jamak
salah
betul
mereka-mereka
semua kereta-kereta
para-para pelajar
empat orang abang-abang
mereka
semua kereta
para pelajar
empat orang abang
kata penguat
salah
betul
sangat tinggi sekali
sungguh jauh sekali
paling indah sekali
amat menakutkan sekali
sangat tinggi
sungguh jauh
paling indah
amat menakutkan
kata adjektif dan imbuhan “ter” tanpa penguat.
Salah
betul
Sani mendapat markah yang tertinggi sekali.
Hassan ialah peserta yang termuda sekali dalam pertandingan itu.
Sani mendapat markah yang tertinggi .
Hassan ialah peserta yang termuda dalam pertandingan itu.
kata hubung
salah
betul
Sally sedang membaca bila saya tiba di rumahnya.
Badannya besar kecuali kakinya kecil.
Sally sedang membaca apabila saya tiba di rumahnya.
Badannya besar tetapi kakinya kecil.
Kata bilangan
salah
betul
Sekolah itu telah menjalan berbagai aktiviti semasa “Minggu Penyayang”.
Beribu peniaga tidak membayar cukai pendapatan.
Setengah remaja suka membuang masa di pasar raya.
Sekolah itu telah menjalankan berbagai-bagai aktiviti semasa “Minggu Penyayang”.
Beribu- ribu  peniaga tidak membayar cukai pendapatan.
Setengah- setengah remaja suka membuang masa di pasar raya.
7. Kata Sendi
            i - Dari
salah
betul
Umar telah berpindah daripada sekolah ini bulan lalu.
Daripada hari ini, saya akan belajar bersungguh-sungguh.
Umar telah berpindah dari sekolah ini bulan lalu.
Dari hari ini, saya akan belajar bersungguh-sungguh.
ii - Daripada
salah
betul
Tilam itu dibuat dari getah asli.
Sukarmi lebih tinggi dari abangnya.
Tinggal di rumah lebih baik dari tinggal di asrama.
Tilam itu dibuat daripada getah asli.
Sukarmi lebih tinggi daripada abangnya.
Tinggal di rumah lebih baik daripada tinggal di asrama.
iii - Pada
salah
betul
Saya selalu pergi ke ibu kota di Hari Kebangsaan.
Di petang semalam , saya pergi ke perpustakaan awam.
Kita mestilah menumpukan taat setia dengan negara.
Saya selalu pergi ke ibu kota pada Hari Kebangsaan.
Pada petang semalam , saya pergi ke perpustakaan awam.
Kita mestilah menumpukan taat setia pada negara.
iv - Di
salah
betul
Saya dilahirkan diSarawak.
Ayah awak bekerja dimana ?
Saya dilahirkan di Sarawak.
Ayah awak bekerja di mana ?

Penjodoh bilangan
salah
betul
Setiap orang pelajar.
Sesetengah orang rakyat.
Seluruh buah negeri.
Semua ekor binatang.
Setiap pelajar.
Sesetengah rakyat.
Seluruh negeri.
Semua binatang.
Kata ganti diri
salah
betul
Pencuri itu telah ditangkap. Beliau dibawa ke balai polis.
Kau tinggal di mana ?” tanya Siva kepada gurunya.
Pencuri itu telah ditangkap. Dia dibawa ke balai polis.
Cikgu tinggal di mana ?” tanya Siva kepada gurunya.
Kata adjektif
salah
betul
Masakan yang dihidangkan oleh ibunya  benar lazat.
Pemandangan di pantai yang nian indah itu mempesonakannya.
Masakan yang dihidangkan oleh ibunya lazat benar..
Pemandangan di pantai yang indah nian itu mempesonakannya.
kata kerja transitif
salah
betul
Ibu sedang jahit baju kurung.
Ayah selalu cuci keretanya.
Ibu sedang menjahit baju kurung.
Ayah selalu mecuci keretanya.
Ayat pasif
salah
betul
Cerpen itu telah dikarang oleh saya.
Latihan itu mesti dibuat oleh kau.
Cerpen itu telah saya karang..
Latihan itu mesti kaubuat.
Kata tanya
salah
betul
Kamu berasal dari manakah ?
Apa nama pengawas itu ?
Bila ayah akan pulang ?
Binatang peliharaan awak bernama siapa ?
Kamu berasal dari mana ?
Siapakah nama pengawas itu ?
Bilakah ayah akan pulang ?
Binatang peliharaan awak bernama apa ?
Ejaan
salah
betul
Kanak-kanak itu di bawa oleh ibunya ke hospital.
Kucing itu tidur dibawah meja.
Amin mendapat tempat ke tiga dalam acara itu.
Ke tua mereka seorang yang bertanggungjawab.
Ibu bapa mestilah menunjukkan tauladan yang baik kepada anak-anak.
Orang tua itu mewasiatkan harta pesakanya kepada anaknya yang bongsu.
Kanak-kanak itu dibawa oleh ibunya ke hospital.
Kucing itu tidur di bawah meja.
Amin mendapat tempat ketiga dalam acara itu.
Ketua mereka seorang yang bertanggungjawab.
Ibu bapa mestilah menunjukkan teladan yang baik kepada anak-anak.
Orang tua itu mewasiatkan harta pusakanya kepada anaknya yang bongsu.

Sunday, 4 December 2011

Kesalahan ejaan yang kerap dilakukan oleh pelajar:

Kesalahan ejaan yang kerap dilakukan oleh pelajar:

Dalam karangan pelajar yang saya semak, rata-rata melakukan kesalahan yang agak sama. Walau bagaimanapun, saya telah membuat satu kajian dan mendapat kesalahan tersebut berpunca daripada:
i) Kesalahan sejak sekolah rendah
ii) Tidak membaca karangan yang telah disemak oleh guru, terutamanya kesalahan ejaan.
iii) Membaca buku berbahasa Melayu yang salah sehingga mudah mempercayai dan menggunakan ejaan tersebut.
iv) Kesalahan sari kata dalam filem, drama , dan rancangan menerusi televisyen yang dibaca dan terus dipercayai.
v) guru subjek Bahasa Melayu sendiri membuat kesalahan sehingga anak murid mereka pun buat salah.


Berikut ialah kesalahan ejaan paling popular yang sering dilakukan oleh pelajar:
 

KESALAHAN..........................>          PEMBETULAN
i)       Kebanyakkan...........................      kebanyakan
ii)      Berkerjasama...........................     bekerjasama
iii)     Kadang-kala.............................     kadangkala
iv)     Penyalah gunaan.....................     penyalahgunaan
v)      Disamping itu...........................    di samping itu
vi)     Kerosakkan..............................     kerosakan
vii)    Anti-merokok..........................     antimerokok
viii)   Serious.....................................     serius
ix)     Terguris...................................      tergores
x)      Seringkali ...............................      sering kali
xi)     Biadap......................................     biadab
xii)    Television................................     televisyen
xiii)   Penguatkuasa..........................    penguat kuasa
xiv)   Dairi .........................................    diari
xv)    Barang kali...............................    barangkali
xvi)   Mengulangkaji.........................    mengulang kaji
xvii)  Menyosalsiasat........................    menyoal siasat
xviii) Bersatu-padu...........................    bersatu padu
xix)   Ibu-bapa....................................    ibu bapa
xx)    Pasca kemerdekaan.................    pascakemerdekaan


Kesimpulannya, insaflah wahai pelajarku! Janganlah membuat kesalahan kecil sebegini yang akhirnya menyusahkan adiri anda sendiri kerana setiap kesalahan ejaan dalam karangan akan ditolak markah.

Kesalahan ejaan

Kali ini saya akan senaraikan beberapa kesalahan ejaan yang sering dilakukan oleh pelajar. Bagaimanapun rasanya saya juga tergolong di kalangan orang-orang yang sering salah dalam mengeja perkataan-perkataan di bawah. Meskipun pernah menjadi guru bahasa Melayu, saya sendiri tidak terlepas dari membuat silap. Yelah, dah manusia mana ada yang sempurna. Saya sebenarnya lebih mahir dalam bidang lukisan berbanding dengan penulisan…oh…
Berikut ialah kesalahan ejaan paling popular yang sering dilakukan:
KESALAHAN……………PEMBETULAN
Kebanyakkan……………… kebanyakan
berkerjasama………..…….. bekerjasama
kadang-kala……………..….kadangkala
penyalah gunaan……..……..penyalahgunaan
 Disamping itu………..……..Di samping itu
kerosakkan…………………kerosakan
anti-merokok……………….antimerokok
serious……………..……….serius
terguris……………………..tergores
seringkali …………………..sering kali
biadap……………………….biadab
television………..….……….televisyen
penguatkuasa…….…………penguat kuasa
dairi ………….…….……….diari
barang kali…………………..barangkali
mengulangkaji….….………..mengulang kaji
menyosalsiasat…… .………..menyoal siasat
bersatu-padu………. ………..bersatu padu
ibu-bapa……………………..ibu bapa
pasca kemerdekaan………….pascakemerdekaan
Inilah antara ejaan yang sering menjadi kesalahan utama dalam penulisan karangan. Selepas ini cubalah buat rujukan dahulu jika tidak pasti cara mengeja perkataan-perkataan di atas dengan betul. Hehehe…